Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Glacier Glacier

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Tốc độ dánh tộc Glacier phe bạn tăng 35%
4: Tốc độ đánh của tất cả tướng phe bạn tăng 35%

Race Background