Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Egersis Egersis

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Khiến giáp của tất cả tướng phe địch giảm 4
4: Khiến giáp của tất cả tướng phe địch giảm 6

Race Background