Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Marine Marine

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Kháng phép của tất cả tướng phe bạn tăng 30%
4: Kháng phép của tất cả tướng phe bạn tăng 30%

Race Background