Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Cave Cave

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Sinh lực tộc Cave Clan phe bạn tăng 250 HP
4: Sinh lực tộc Cave Clan phe bạn tăng 350 HP

Race Background