Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Beast Beast

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 10%, có thể được vật triệu hồi kế thừa
4: Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 20%, có thể được vật triệu hồi kế thừa
6: Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 25%, có thể được vật triệu hồi kế thừa

Race Background