Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Goblin Goblin

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
3: Khiến giáp của 1 tướng ngẫu nhiên phe bạn tăng 12, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10
6: Giáp tất cả tướng phe bạn tăng 15, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10

Race Background