Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Demon Demon

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Khi trong trận có 1 tộc Demon, tấn công gây ra cho tướng địch thêm 50% sát thương thuần

Race Background