Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Feathereds Feathereds

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
3: Tộc Feathered phe bạn có 20% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch
6: Tộc Feathered phe bạn có 25% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch
9: Tộc Feathered phe bạn có 30% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch

Race Background