Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Dragon Dragon

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
3: Năng lượng ban đầu của tộc Dragon phe bạn là 100

Race Background