Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Spirits Spirits

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Khi tất cả tộc Spirits phe bạn bị tấn công cận chiến có 30% xác suất kẻ địch tấn công hóa đá 4 giây
4: Khi tất cả tướng phe bạn bị tấn công cận chiến có 30% xác suất kẻ địch tấn công hóa đá 4 giây

Race Background