Dwarf

Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Dwarf Dwarf

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Khoảng cách tấn công bản thân tăng 2 ô 

Race Background