Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Divinity Divinity

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Khi chưa kích hoạt hiệu quả tộc khác trừ Divinity, thời gian chờ kỹ năng của tất cả các tướng phe bạn đều giảm một nửa
2: Khi chưa kích hoạt hiệu quả tộc khác trừ Divinity, thời gian chờ kỹ năng của tất cả các tướng phe bạn đều giảm một nửa

Race Background

Đang cập nhật