Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Human Human

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
2: Tộc Human phe bạn tấn công địch có 20% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây
4: Tộc Human phe bạn tấn công địch có 25% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây
6: Tộc Human phe bạn tấn công địch có 30% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây

Race Background